Archiv

Wunnen heescht: zesumme plange fir zesummen ze liewen

Wunnengspräisser déi klammen si fir déi, déi eng Wunneng hunn oder eng ierwen eng gutt Nouvelle, fir Mënschen déi awer eng Wunneng siche, sinn se e Problem. Dofir musse mir Léisunge fannen déi d‘Offer u Wunnengen erhéicht fir d‘Präisser ze stabiliséieren a gläichzäiteg Mënsche mat geréngem Akommes hëllefe fir en Daach iwwert dem Kapp ze fannen. Dëst geet an eisen Aen duerch eng méi grouss Offer u bezuelbare Wunnengen déi ee loune kann.

Nieft dem renge Wunne wënsche mir eis awer och eng Stad déi liewenswäert ass, wou een net op d‘gréng Wiss muss fuere fir säi Brout ze kafen a wou Kanner nach kënnen am Quartier spille während all aner Altersgruppen och eng Offer un Aktivitéiten hunn.

Eis Iddie fir eng wunnens- a liewenswäert Stad Esch sti symbolesch fir eng fair Stad wou keen hänke gelooss gëtt, mee wou awer och jidderee Verantwortung fir säi Liewe muss iwwerhuelen.

Eis Punkten zum Thema: Wunnen heescht: zesumme plange fir zesummen ze liewen

Nëmmen eng Wëssensgesellschaft kennt weider

Kanner a Jugendlecher sinn d’Zukunft vun Esch. Wann mir wëllen dat de Chômagetaux och op laang sicht erofgeet, mussen mir hei zu Esch en Schwéierpunkt op Bildung setzen, dëst esouwuel am formalen, non-formalen an informelle Beräich. Nëmmen esou kréien mir Matbierger déi sech zu Esch doheem fillen, zefridden sinn, an an Dignitéit liewe kennen.

Eis Punkten zum Thema: Nëmmen eng Wëssengesellschaft kennt weider

Eng transparent Gemeng

Mir wëllen eng Politik vun den oppenen Dieren, wou Bierger*innen einfach un Informatioune kommen a wou gläichzäiteg den Datenschutz vun de Privatleit geschützt ass. Eng Gemeng wou Oppenheet en Atout ass, a Bierger*innen wësse wat an der Gemeng leeft.

Eis Punkten zum Thema: Eng transparent Gemeng

Eng Mobilitéit déi eis weider bréngt

Esch huet en enorme Mobilitéitsproblem, sief dat Vëlosweer wou vill Leit aus Angscht virun de Geforen um Trottoir fueren, eng Parkplatzsituatioun déi schlecht regéiert ass, a méiglech Busnavetten déi feele fir enger moderner an méi nohalteger Mobilitéit gerecht ze ginn. Mir als Piratepartei hun eng Reih Léisungsusätz déi des Situatioune verbessere kënnen an en Ugezielte Mobilitéitssplit begënstegt.

Eis Punkten zum Thema: Eng Mobilitéit déi eis weider bréngt

Nohalteg wierkt!

Ann enger globaliséierter Welt, wou Ëmweltschied ëmmer méi grouss ginn, freet een sech oft, ma mäin handelen ännert dach näischt. Mir als Piratepartei sinn awer der Meenung dat all klenge Geste zesummen e Grousse Geste fir en nohaltege Planéit bedeit. Grouss Gester fänken ëmmer lokal un an doduerch wëlle mir op Gemengen Niveau mat Gesten ufänke fir dat se grouss an nohalteg kenne ginn.

Eis Punkten zum Thema: Nohalteg wierkt!

Den Escher Commerce an d’Wirtschaft fërderen

Et huet een d’Gefill dat ëmmer méi Geschäfter a Lokaler hei an Esch eidel stinn, dëst esou wuel am Zentrum wéi och um Belval. Des Zoustänn féieren dozou dat ëmmer manner Leit zu Esch akafe wëllen oder sech als Betrib hei nidderloosse, well se sech soen, do ass jo alles zou oder ze vill geféierlech, woumatter eng Kettereaktioun ausgeléist gëtt. Proposen an Idee’en vun den Escher Pirate setzen dësem Trend eppes entgéint.

Eis Punkten zum Thema: Den Escher Commerce an d’Wirtschaft fërderen

Eis Stad wunnens- a liewenswäert gestalten

Esch huet no senger laanger Zäit als Häerz vun der Lëtzebuerger Stolindustrie et net wierklech fäerdeg bruecht sech nei ze positionéieren. D’Universitéit an och Esch 2022 si ganz positiv Akzenter, trotz allem ass et net fäerdeg bruecht ginn d’Reputatioun vun Esch am Geigensaaz vun anere Südgemengen no banne wéi no baussen ze verbesseren, an eng Stadt ze maache wou Leit gären hei liewe kommen, hikomme fir hier Fräizäit ze verbrengen an sech secher fillen.

Eis Punkten zum Thema: Eis Stad wunnens- a liewenswäert gestalten

Esch gehéiert de Bierger!

Et ass den Awunner hier Stad an Esch soll den Escher Bierger gehéieren. All Bierger aus Esch soll se kënne matgestalten matliewen a matentscheede kënnen. D‘Pirate goufe gegrënnt fir méi Biergerbedeelegung a méi Transparenz z‘erméiglechen a genee dat wëlle mir nach méi an Esch bréngen!

Eis Punkten zum Thema: Esch gehéiert de Bierger!