Eis Stad wunnens- a liewenswäert gestalten

Esch eng kloer Identitéit ginn.

Mir wëllen zesumme mat enger Consultingfirma an de Bierger*innen e Konzept opsetze fir Esch eng kloer Identitéit dobaussen ze ginn, Fir wat soll Esch stoen? Secher net déi Identitéit vun: „Et ass ellen a geféierlech zu Esch“, mee eng Identitéit déi der Realitéit vun Esch entsprécht. Hei sollen och Bieger*innen staark mat agebonne ginn, well nëmme Sie wësse wat dat reellt Esch ass a wéi Sie sech gesinn a wëlle gesi ginn. Des Moossnam kann och opdecke wou de Schong zu Esch dréckt a wieder Idee fir Zukunft vun Esch brengen

Esch an d’Vitrinn stellen

Vill Vitrinne stinn zu Esch eidel, Entweder well et eng Iwwergangszäit ass, vleit well keen neie Locataire fonnt gëtt. Mir proposéieren des Vitrinne während dëser Zäit de Veräiner, Initiativen an der gemeng zur Verfügung ze stelle fir Hier Aktivitéiten de Leit méi no ze brengen a fir der Tristes vun eidele Vitrinnen entgéint ze wierken.

Eng Platz fir all Mënsch

Kulturell Inkulsioun geschitt am beschten duerch Veräiner, Sport a Quartierbezungen Initiativen an/oder Projeten. Mir setzen eis a fir innovativen a kreativ Konzepter an ënnerstëtzen des esou wuel finanziell ewéi och mat personelle Mettlë vun der Gemeng.

Lokal Veräiner an Initiativen ënnerstëtzen

Fir lokal Veräiner an Initiativen z‘ënnerstëtze sollt een hinnen net nëmme Lagerplaz an engem Gebai oder enger Sportshal offréiere mee Plaze wou Sie och kéinte Büroen ënnerhalen an zum Beispill zu puer, vun engem CAE Employé profitéiere fir esou d‘Veräiner fit fir d‘Zukunft ze maachen a Benevoller vu Verwaltungstâchen z‘entlaaschten. Des weidere wëlle mir mei zougänglech Versammlungsraim schaffen, ouni vill Käschten a Bürokratie.

Besser Ënnerstëtzung vu Sportveräiner

Gemeng Esch soll hire lokale Sportveräiner méi Ënnerstëtzung a Form vun engem Service de Support zur Verfügung stellen. Dëse Service kéint fir verschidde Sportveräiner zum Beispill en kollektive Sponsoring aushandelen oder awer administrativ Hëllefsstellunge ronderëm d‘Gestioun vun engem Veräin offréieren. E bëssen esou wéi de Service d‘Economie Rurale.

Prix d’entrée recomanndé fir d’Escher Kultur Institutiounen

Zu Esch ginn et eng ganz Reih Kulturinstitutiounen a Muséen déi et méi wie verdéngt hun besicht an erlieft zerginn. Oft ass et awer esou dass een net weess op d’Angebot engem gefält oder den Entrée ze deier ass. Mir als Pirate wëllen an den Escher Institutiounen den „Prix d’entrée recommandé“ aféieren. Dat bedeit dat en Präis uginn ass, mee den eenzele Visiteur entscheede kann op en méi oder manner well bezuelen. Praxis heivunner ass schonns op ville Platze positiv ëmgesat ginn

Den Tourismus optimal no fir brengen

Esch huet op klengstem Raum enorm vill fir Visiteuren ze bidden, sief dat de Gaalgebierg mat Déierepark, Bamhotel, Hotel, Camping Sportméiglechkeeten a senger Natur, sief d’Naturreservat mam Ellergronn, sief et Cité des science mat den Heichiwen, oder die eemoleg erhalen Architektur am Zentrum vun Esch. Mir setzen eis an dat des a wieder Touristesch Angeboter nach besser a mei zesummenhänkend vermaart ginn. Idee wéi eng oppe Schwämm/Weier op Terre Rouge asw ënnerstëtze mir.

Syndicat d’Initative weider stärken

Wann een sech den Engagement a Resultater vum Syndikat d’Initiative et de Tourisme vun Esch ukuckt ass et remarkabel wat dëse Service fir Esch fäerdeg bruecht huet. Mir wëllen hei nach méi Moyen zur Verfügung stellen an zesumme mat hinnen nei ideen ausschaffen. Mir setzen eis och a fir hier Raim fir de Visiteur nach mei uspriechend an interaktiv gestalten. Ideen wéi Ausbildung vun Touristenanimateuren, Guiden asw sollen ëmgesat ginn.

De Site Ellergronn

Mir setzen eis an dat Aktivitéiten an Infrastrukture vun dësem eenzegaartege Site konsequent ausgebaut ginn an heiduerch och eng Platz bleift wou de Bierger hautno erliewe ka wouduerch Esch grouss ginn ass, nämlech duerch seng Minnen a Schmelzen a wat dat alles mat sech bruecht huet esouwuel fir d’Mënsche wie fir Natur.

Suchtbetreiung

D’Suchtproblematik huet an der Vergaangenheet staark zougeholl, an sech an Stadbild agenist. Dest feiert zu Deels problematesche Situatiounen am Alldag. Mier plaidéieren dofir fir nom hollännesche Suchtbetreiungsmodel hei anzegräifen a Situatioun vun de Betraffene verbesseren. Mir setzen eis op interkommunale plang fir méi dezentral Fixerstuffen an eng Suchtbetreiung mat erweidertem fachlech kompetente Personal an. Duerch Suchtbetreiung, dat weise vill Studie gëtt e Schrëtt a Richtung Drogenonofhängegkeet gemaach.

Streetworker op Brennpunkten asetzen

Mir stinn als Pirate fir Preventioun an. Vun dohier wëlle mir, fir géint Strossenkriminalitéit an der Kriminalitéit am allgemengen entgéintzetriede, vermehrt op Streetworker setzen, an opfälleg Leit opzefänken iert se op eng kriminell Bunn kommen.