Esch gehéiert de Bierger!

Nohalteg Investitioune fir de Budget am Equiliber ze halen

Fir de Budget och an Zukunft an e besseren Equiliber ze kréie fuerdere mir, datt d‘Stad Esch verstäerkt nohalteg Investitioune mécht. Dës Investitioune sollen an nohalteg Energieproduktioun, bezuelbare Wunnraum an Offeren un Aktivitéite fir d‘Zesummeliewen ze fërdere getätegt ginn. 

Taxe fir perséinlech persounebezunn Dokumenter ofschafen

Mier sinn der Meenung dat perséinlech persounebezunn Dokumenter déi vun der Gemeng oder dem Staat verwalt gi perséinlechen Eegentum sinn. Bierger*innen déi zertifiéiert Fotokopien oder aner Dokumenter am Zesummenhang mat hinne selwer solle brauchen, gi vun der Gemeng duerch Taxen ofkasséiert. Dëst muss ophalen, a fuerderen dowéinst dat des Dokumenter a Fotokopien de Bierger*innen gratis zur Verfügung musse gestallt ginn. 

E Biergerhaushalt vu 5% vum Extraordinär

Fir datt Bierger wierklech matschwätze kënnen, mussen hir Proposen och e Budget hunn. Dofir fuerdere mir, datt all Joer 5% vum Extraordinäre Budget fir e Biergerhaushalt zur Verfügung gestallt gëtt an esou jiddereen iwwer digital Outil‘en a Versammlungen an de Quartiere ka matentscheede wéi dës Sue sollen agesat ginn.

Biergerbedeelegung ab 2,5 Milliounen am Extraordinären

Bei gréissere Projeten (iwwer 2,5 Milliounen) solle Bierger kënne mat diskutéieren an hir Proposen am Kader vun dëse Projeten abréngen. Dofir kéint een sech 2 Plenière pro Joer virstelle wou esou Projete mat allen interesséierte Bierger diskutéiert kéinte ginn.

E Budgetsposte fir d’Biergerparticipatioun schafen

Participatioun muss och finanziell erméiglecht ginn, dofir fuerdere mir datt am Ordinär e Poste geschaaft gëtt, deen explizit fir Aktiounen am Kader vun der Participatioun virgesinn ass. Egal ob dëst Iwwersetzungen, Evenementer oder Broschüre sinn, d‘Käschte vun der Participatioun sollen net an eenzele klenge Budgete verstoppt ginn, mee hir Wichtegkeet valoriséiert ginn.

E Jugend- a Kannergemengerot ariichten

Fir datt och Jonker kenne méi aktiv iwwert d’Stad Esch matentscheeden an diskutéiere setze mir eis dofir an, datt souwuel e Jugendgemengerot wéi och Kannerréit an de Quartieren ageriicht ginn. Dëst erlaabt et dann och d‘Meenung an den Engagement vun der nächster Generatioun ze kréien an och hier Visioune fir en Esch vun haut a muer ze kréien.

E Comité participativ fir Leit mat enger kierperlecher oder geeschteger Aschränkung

Laut neiste Verëffentlechunge vun der EU mëscht Lëtzebuerg net genuch am Kader vum Projet CRPD. Mir fuerderen dofir als Piratenpartei en Comité ze grenne wou Mënsche mat enger Behënnerung aktiv drun deelhuele kennen, an esou zesumme mat der Gemeng, d’Stad Esch méi accessibel ze machen an e weideren Deel fir Esch vun allen Bierger erméiglecht.

4 Biergerstonne pro Joer pro Quartier

Fir datt de Schäfferot nach méi no bei de Bierger ass a méi séier gewuer gëtt wou de Schong dréckt, fuerdere mir, datt all Trimester an all Quartier eng Biergerstonn mat engem Member aus dem Schäfferot stattfënnt. Dëst géif et erlabe méi einfach seng Suergen un d‘Persoun ze bréngen an och e Kontakt mam Bierger ze hunn.

Quartiersréit ariichten

Fir datt all Quartier sech selwer besser organiséiere kann, fuerdere mir, datt an all Quartier e Rot vu 5 Persounen, déi gewielt solle ginn, ageriicht gëtt fir esou d‘Belaanger vu sengem Quartier vis-à-vis vun der Gemeng ze representéieren. Dës Réit sollen net aktuell Syndikater oder Intresseveräiner ersetze mee komplettéiere fir dëse méi Flexibilitéit an eventuell e méi direkten Uspriechpartner ze bidden.

Reegelméisseg kommunal Referende fir gréisser Projeten

Bei Projeten déi iwwer 5 Milliounen Euro am Extraordinär kaschten, wënsche mir eis reegelméisseg kommunal Referende fir datt esou all Bierger ka matentscheeden ob dës Projete wierklech sënnvoll sinn. Bei lokale Projete sollt dëse Referendum natierlech op de Quartier dee betraff ass limitéiert sinn. Fir dëst net ze komplizéiert ze maachen, proposéiere mir dës Referenden eemol d‘Joer ronderëm d‘Ofstëmmung vum Budget am Gemengerot duerchzeféieren.

All Dokumenter an allen Amtssproochen

All Dokumenter déi d‘Gemeng zur Verfügung stellt sollen an allen Amtssproochen (Lëtzebuergesch, Däitsch, Franséisch) a punktuell a weidere Sproochen disponibel sinn. Dëst erlaabt en méi einfachen Zougang zu den Dokumenter a Formulaire fir jiddereen a valoriséiert zousätzlech eis Landessprooch.