Nohalteg wierkt!

D’Offall Problematik entschäerfen duerch  d’Aféiere vun Ënnerierdesche Containeren

Mir begréissen d’Offall Gestioun vun der Gemeng Esch, nom Motto „Manner Dreck ass mei bëlleg“. D’Aktuell Situatioun feiert awer derzou dass all eenzele Stot zu Esch am Idealfall méi wéi 4 Poubellen a senger Wunneng stoen huet an enorm Platz ewech hellt. Des Situatioun ass virun allem an Appartementer problematesch. Des weidere stellt sech fir Koproprietéiten de Problem, wann grouss Poubellen zur Verfügung stinn, dëst Konzept vum Trennen a Vermeide vun Dreck net opgeet.

Net all Poubellen hun e Schlass an esou gesäit en owes oft Leit hiren Dreck a Poubellë vun den Nopere geheie, fir net mussen ze bezuelen. Am Summer wann et waarm ass ergëtt sech dann nach derbäi dat een seng schwaarz Poubelle, well se nach net voll ass, net eraus setzt an sech doduerch Mécken, Insekten a Gestank usammelt.

Mir proposéieren dofir dat an all de Stroossen, nom gläiche Prinzip, ënnerierdesch Containeren ze installéiere, wou ee just mat enger Chipkaart de Container opmaache kann an deementspriechend säin Dreck bezilt. Heimadden géif och d’Gestioun vum Eidelmaache vereinfacht ginn an en enormen Erspuernis un Poubellen am allgemengen.

E gréngt Esch

Säit kuerzem gesäit een op verschidde Plazen zu Esch Naturinstalatiounen déi mir begréissen. Mir sinn awer der Meenung dat solch Moossnamen en Zeechen si vu Fehlplanungen an der Vergaangenheet, a mir eis solle Gedanke maachen, wéi esou Projeten dauerhaft an d’Stadbild vun Esch kennen integréiert ginn. Mir versichen dauerhaft nei gréng Oasen ze schaffen, a setzen eis an dat déi bestoend Gréngflächen, Parken, Naturreservater, wéi de Gaalgebierg, Bouwenacker, Ellergronn, Lavalpark asw erhale bleiwen an net wieder zougebaut. Hei solle weiderhi Liewensraim geschaffe gi wou en sech gären an der Natur ophält. Bei all neiem Quartier an Ajustementer vu Quartier sollen esou gréng Oase geschaffe ginn.

Lokal a saisonal Iessen

Initiativë wéi Gemeinschaftsgäert, den Escher Geméisgaart, d’Erhalen an d’Ausbaue vun de Schrebergäart gesi mir als e wichteg Element vun enger nohalteger Iesskultur. Sie sinn och e Paradebeispill vun Inclusioun zu Esch.

Och an de Maison Relais wëlle mir verstäerkt op saisonal a regionaalt Iesse setzen a kucke Soumissiounen esou auszeschaffen dat dëst agehale gëtt.

Fauna a Flora schützen

Mir analyséieren a wéi weit d’Gemeng hire Beitrag erweidere kann, a wëlle pro aktiv ginn, an am besonnesche fir den Erhalt vun eise Beie suergen.

Déieren zu Esch

Mir si fir den Erhalt vum Escher Déierepark a vun engem weidere gratis Benotze vun dësem fir all d’Leit.

Fir der Ongerechtegkeet vun der Hondssteier fir Hondsbesetzer*innen entgéint ze wierken analyséiere mir a wéi weit eng allgemeng Hausdeierensteier ëmgesat ka ginn.

Mat dëser Taxe, déi mir integral an Deieren um Escher Territoire reinvestéierte wëllen, gesi mir Projete wéi: Den Déierepark, d’Asile pour animaux, den Déiereschutz, Ëmsetze vun Déierentherapie an de sozialen Ariichtunge vun der Gemeng, d’Uleeë vun Hondswissen, Muppentuten asw.

Fërderung vu Energiekooperativen

D’Escher Pirate setzen sech a fir de Wiessel vu fossil op erneierbar Energien aktiv mat ze gestalten. Dofir proposéiere mir, datt Gemeng lokalen Energiekooperative Surfacen op ëffentleche Gebaier (géint eng Participatioun an der Gesellschaft) zur Verfügung stellt an dës duerch Informatiounsveranstaltungen a Formatiounen ënnerstëtzt. Esou ka Gemeng net nëmmen eppes géint de Klimawandel maachen, mee och nach lokal Gruppen ënnerstëtzen an nohalteg Investitioune fir d‘Zukunft vun der Stad maachen.

Nowäermenetzer an neie Quartieren

Wann nei Quartieren oder Lotissementer geplangt ginn, fuerdere mir fir vu vir eran Nowäermenetzer virzegesinn. Esou kann engersäits Plaz, mee och Energie gespuert ginn an d‘Energiegewannung ass méi effizient wéi wa jiddereen säin eegene Boiler huet. Natierlech sollen dës Netzer souwäit et geet op erneierbaren Energien opbauen.

Neie Quartier = Netto-Null-Energie

Bei neie Quartiere sollt een och alles ënnerhuele fir dës als Netto-Null-Energie Quartieren ze plangen. Dëst bedeit datt ee lokal an dezentral Energieversuergung mindestens sou wichteg gesäit wéi eng gutt Isoléierung.

De Verbrauch vun ëffentleche Gebaier progressiv reduzéieren

Mir fuerderen datt fir all Gebai an ëffentlecher Hand eng sougenannte „comptabilité énergétique“ opgestallt gëtt an doduerch kloer ersiichtlech gëtt, wéi vill Energie e Gebai pro Period verbraucht. Dëse Verbrauch soll dann iwwert déi nächst Joren duerch Sanéierung, Renovéierung an Neibau progressiv reduzéiert ginn.

Smart (local) Grids an d‘Realitéit  ëmsetzen

Haut sinn eis Infrastrukturen nach gréisstendeels „domm“. Mir wësse wéineg doriwwer wou eng Waasserfuite ass éiert et ze spéit ass, genee dat selwecht bei Gas, Ofwaasser a Stroum. Mir kënnen awer nëmme gutt dezentral Energie produzéieren, wann eis Reseauen och entspriechend Sensoren hunn. Dofir fuerderen d‘Pirate fir no an no déi verschidde Reseaue vun der Stad duerch „intelligent“ Reseauen z‘ersetzen.